Lobelia Blue Macchia with Golden Lip Wraps

14 x 20 x 16 inches